งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ประชุมการจัดทำเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

คณะกรรมการจัดทำเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ สถาบันวิจัยฯ ได้เข้าประชุมติดตามการจัดทำเว็บภาษาอังกฤษ โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสารสนเทศ เพื่อตรวจสอบเนื้อหาก่อนนำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ต่อไป ท

แกลเลอรี่