ขอเชิญชวนบุคลากรร่วมโหวต "The 3rd PERF YRU"

28 ธันวาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยฯ ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ร่วมโหวต The 3rd PERF YRU 2017 รอบfinal
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในงานเลี้ยงปีใหม่ ณ หอประชุมเล็ก ซึ่งจะมีการแจกบัตรโหวต ณ จุดลงทะเบียน
P : Personality (แต่งกายเหมาะสม มีบุคลิกดี)
E : Ethics (มีคุณธรรม จริยธรรม)
R : Relationship (มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี)
F : Friendship (มิตรภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน)
#เพราะหนึ่งเสียงของท่าน จะเป็นผู้กำหนดThe PERF YRU คนต่อไป

รายชื่อผู้เข้ารอบ The 3rd PERF YRU

ประเภทบุคลากรสายวิชาการ

1. อาจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี

2. อาจารย์ศรีประไพ  อุดมละมุล

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี

 

ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน

1. นายชลธิวัตน์  นุ้ยไกร

2. นายธียุทธ  สัจจะบุตร

3. นายอนันท์  ดอเลาะ