โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

20 พฤศจิกายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูลบริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะครุศาสตร์

ลำดับ

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ข้อเสนอโครงการ

รายงานผล

เอกสารแนบ

1

พัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา

อาจารย์ปราณี หลำเบ็ญสะ

61-บวก-คคส-01/คก.

รายงานผล-61-บวก-คคส-01/คก.

 

2

ยกระดับมาตรฐานด้านการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้ 

อาจารย์อุชุพร บถพิบูลย์

61-บวก-คคส-02/คก.

รายงานผล-61-บวก-คคส-02/คก.

 

3

ค่ายพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

อาจารย์ชูจิตต์ เหล่าเจริญสุข

61-บวก-คคส-03/คก.

รายงานผล-61-บวก-คคส-03/คก.
 

4

การพัฒนาทักษะกีฬาปันจักสีลัต  เพื่อส่งเสริมการเป็นนักกีฬาระดับยุวชน-เยาวชน สำหรับนักเรียน (ที่มีความต้องการพิเศษ) และนักเรียนปกติ ในจังหวัดยะลา

อาจารย์นุสรัน เฮาะมะ

61-บวก-คคส-04/คก.

รายงานผล-61-บวก-คคส-04/คก.

 

5

ค่ายภาษาอังกฤษสู่น้องสถานสงเคราะห์เด็กชายจังหวัดยะลา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย แพงทิพย์

61-บวก-คคส-05/คก.

รายงานผล-61-บวก-คคส-05/คก.

 

6

การนำความรู้จากการวิจัยไปพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของชุมชนในจังหวัดยะลา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ สินธนา

61-บวก-คคส-06/คก.

รายงานผล-61-บวก-คคส-06/คก.

 

7

พัฒนาครูต้นแบบด้านการสอนอิสลามศึกษา (ครูเครือข่าย) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์ ยามาเร็ง

61-บวก-คคส-07/คก.

รายงานผล-61-บวก-คคส-07/คก.

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ข้อเสนอโครงการ

รายงานผล

เอกสารแนบ

8

อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสารสกัดจากสมุนไพรในท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในการทำผลิตภัณฑ์ชุมชน 

อาจารย์เวคิน วุฒิวงศ์

61-บวก-คมส-01/คก.

รายงานผล-61-บวก-คมส-01/คก.

 

9

อบรมการสร้างเกมส่งเสริมการอ่านด้วยโปรแกรม Power Point 

อาจารย์บุปผา ไชยแสง

61-บวก-คมส-02/คก.

รายงานผล-61-บวก-คมส-02/คก.

 

10

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “กลวิธีการจัดกิจกรรมประกอบสื่อการเรียนรู้วิชาภาษามลายูให้แก่ครูตาดีกา”

อาจารย์ไซนีย์ ตำภู

61-บวก-คมส-03/คก.

รายงานผล-61-บวก-คมส-03/คก.

 

11

นำองค์ความรู้เรื่อง “แนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่วรรณคดีพื้นบ้าน” สู่ชุมชน 

อาจารย์สุรัสวดี นราพงศ์เกษม

61-บวก-คมส-04/คก.

รายงานผล-61-บวก-คมส-04/คก.

 

12

ยกระดับการสอนภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรครู(ท่าสาปโมเดล)สู่การศึกษา Thailand 4.0 

อาจารย์คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด

61-บวก-คมส-05/คก.

รายงานผล-61-บวก-คมส-05/คก.

 

13

เพิ่มศักยภาพภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์สำหรับครูภาษาอังกฤษที่ไม่ได้จบวุฒิครู 

อาจารย์มูฮำหมัดสุกรี หะยีสะนิ

61-บวก-คมส-06/คก.

รายงานผล-61-บวก-คมส-06/คก.

 

14

อบรมยุวนักข่าวสันติภาพ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์

61-บวก-คมส-07/คก.

รายงานผล-61-บวก-คมส-07/คก.

15

บริการวิชาการทางกฎหมายสู่ชุมชน 

อาจารย์คเณศ รัตนวิไล

61-บวก-คมส-08/คก. 

รายงานผล-61-บวก-คมส-08/คก.

 

16

ค่ายภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีนเพื่อเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

อาจารย์วรทา รุ่งบานจิต

61-บวก-คมส-09/คก.

รายงานผล-61-บวก-คมส-09/คก.

 

17

ค่ายศิลปะวิชาการสร้างสรรค์ 

อาจารย์พอหทัย ซุ่นสั้น

61-บวก-คมส-10/คก.

รายงานผล-61-บวก-คมส-10/คก.

18

พัฒนาความรู้ทางภาษาไทยให้กับกลุ่มครูอาสาในศูนย์โรงเรียนสอนภาษาไทย พุทธศาสนา และวัฒนธรรม รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย รุ่นที่ 2 

อาจารย์ขวัญตา ทวีสุข

61-บวก-คมส-11/คก.

รายงานผล-61-บวก-คมส-11/คก.

 

19

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้นำเยาวชน 

อาจารย์ศรีประไพ อุดมละมุล

61-บวก-คมส-12/คก.

รายงานผล-61-บวก-คมส-12/คก.

 

20

สำนึกรักษ์นครยะลา 

อาจารย์วิไลวรรณ วิไลรัตน์

61-บวก-คมส-13/คก.

รายงานผล-61-บวก-คมส-13/คก.

 

21

อบรมทักษะภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร

อาจารย์รอมยี มอหิ

61-บวก-คมส-14/คก.

รายงานผล-61-บวก-คมส-14/คก.

 

22

พัฒนาทักษะการสอนศิลปะแก่ครู นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์

61-บวก-คมส-15/คก. 

รายงานผล-61-บวก-คมส-15/คก.

 

23

ค่ายเยาวชนพัฒนาทักษะการเขียนทางภาษาไทย 

อาจารย์ปองทิพย์ หนูหอม

61-บวก-คมส-16/คก.

รายงานผล-61-บวก-คมส-16/คก.

 

 

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ลำดับ

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ข้อเสนอโครงการ

รายงานผล

เอกสารแนบ

24

การเพาะเลี้ยง การย้ายรัง และนวัตกรรมรังเลี้ยงเพื่อเลี้ยงผึ้งชันโรงในเชิงการค้า 

อาจารย์ ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง

61-บวก-ควท-01/คก.

รายงานผล-61-บวก-ควท-01/คก.

 

25

อบรมพัฒนาทักษะทางเคมีสำหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนใต้ 

อาจารย์ ดร.อรวรรณ ทิพย์มณี

61-บวก-ควท-02/คก.

รายงานผล-61-บวก-ควท-02/คก.

 

26

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวีวรรณ ธัญญะศิริกุล

61-บวก-ควท-03/คก.

รายงานผล-61-บวก-ควท-03/คก.

 

27

อบรมเชิงปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องสำหรับนักเรียน 

อาจารย์ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ

61-บวก-ควท-04/คก.

รายงานผล-61-บวก-ควท-04/คก.

 

28

การผลิตปุ๋ยหมักจากขยะเศษอาหารในโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลท่าสาป 

อาจารย์ ดร.ซันวานี จิใจ

61-บวก-ควท-05/คก.

รายงานผล-61-บวก-ควท-05/คก.

 

29

การเลี้ยงนกกระทาอย่างครบวงจรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือน 

อาจารย์จารุณี หนูละออง

61-บวก-ควท-06/คก.

รายงานผล-61-บวก-ควท-06/คก.

 

30

ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ส้มแขกของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าสาป 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา มุนินทร์นพมาศ

61-บวก-ควท-07/คก.

รายงานผล-61-บวก-ควท-07/คก.

 

31

นักสืบแมลงท้องถิ่น 

อาจารย์ ดร.ศศิธร พังสุบรรณ

61-บวก-ควท-08/คก.

 รายงานผล-61-บวก-ควท-08(คลิก) 

 

32

บริการวิชาการ เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม (สาขาวิชาสุขศึกษา) 

อาจารย์นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ

61-บวก-ควท-09/คก.

รายงานผล-61-บวก-ควท-09/คก.

 

33

ค่ายปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับห้องเรียนพิเศษในโรงเรียนเป้าหมายพื้นที่จังหวัดยะลา 

อาจารย์สมกรณ์ ชัยวรากรณ์

61-บวก-ควท-10/คก.

รายงานผล-61-บวก-ควท-10/คก.

 

34

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาเวปไซต์ด้วยเฟรมเวิรก์ร่วมสมัย 

อาจารย์ ดร.อรรถพล อดุลยศาสน์

61-บวก-ควท-11/คก.

รายงานผล-61-บวก-ควท-11/คก.

 

 

คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับ

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ข้อเสนอโครงการ

รายงานผล

เอกสารแนบ

35

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและสนับสนุนการใช้ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อาจารย์กัลยรัตน์ พินิจจันทร์

61-บวก-ควก-01/คก.

รายงานผล-61-บวก-ควก-01/คก.

 

36

เสริมสร้างขีดความสามารถทางธุรกิจกลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีพงษ์

61-บวก-ควก-02/คก.

รายงานผล-61-บวก-ควก-02/คก.

 

37

การพัฒนาต้นแบบธุรกิจชุมชนตำบลท่าสาป: กลุ่มกะลามะพร้าว 

อาจารย์สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ

61-บวก-ควก-03/คก.

รายงานผล-61-บวก-ควก-03/คก.

 

38

การพัฒนาต้นแบบธุรกิจชุมชนตำบลท่าสาป: กลุ่มอาชีพนมแพะ/ผลิตภัณฑ์จากนมแพะ 

อาจารย์ธีรยุทธ มูเล็ง

61-บวก-ควก-04/คก.

ไฟล์ยังไม่สมบูรณ์

 

39

การค้นหาความถนัดและพัฒนาตนสู่ความสำเร็จ 

รองศาสตราจารย์อัปสร อีซอ

61-บวก-ควก-05/คก.

รายงานผล-61-บวก-ควก-05/คก.

 

40

รู้เท่าทันสื่อสู่ชุมชน 

อาจารย์ชฎาภรณ์ สวนแสน

61-บวก-ควก-06/คก.

รายงานผล-61-บวก-ควก-06/คก.

 

41

อบรมแผนธุรกิจ ต้นทุนและผลตอบแทน

อาจารย์อรวรรณ กมล

61-บวก-ควก-07/คก.

รายงานผล-61-บวก-ควก-07/คก.

 

42

เพิ่มศักยภาพการบัญชีต้นทุนและการบริหารจัดการกลุ่มตลาดนัดชุมชนวัฒนธรรมตำบลยุโป

อาจารย์มานพ ทองไทย

61-บวก-ควก-08/คก.

รายงานผล-61-บวก-ควก-08/คก.

 

43

ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการต้อนรับนักท่องเที่ยวในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี (มัคคุเทศก์น้อย) รุ่น2 

อาจารย์ศุภาวิณี กิติวินิต

61-บวก-ควก-09/คก.

รายงานผล-61-บวก-ควก-09/คก.

 

44

การพัฒนาต้นแบบธุรกิจชุมชนตำบลท่าสาป : กลุ่มเสื้อผ้าสตรีมุสลิม 

 อาจารย์อับดุลเราะห์มาน สาและ

61-บวก-ควก-10/คก.

รายงานผล-61-บวก-ควก-10/คก.

 

45

นักนิเทศศาสตร์รุ่นเยาว์ 

 อาจารย์ฎาวีณี ต่วนมูดอ

61-บวก-ควก-11/คก.