งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะครุศาสตร์

ลำดับ

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ข้อเสนอโครงการ

รายงานผล

เอกสารแนบ

1

พัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา

อาจารย์ปราณี หลำเบ็ญสะ

 

 

 

2

ยกระดับมาตรฐานด้านการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้ 

อาจารย์อุชุพร บถพิบูลย์

 

 

 

3

ค่ายพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

อาจารย์ชูจิตต์ เหล่าเจริญสุข

 

 

 

4

การพัฒนาทักษะกีฬาปันจักสีลัต  เพื่อส่งเสริมการเป็นนักกีฬาระดับยุวชน-เยาวชน สำหรับนักเรียน (ที่มีความต้องการพิเศษ) และนักเรียนปกติ ในจังหวัดยะลา

อาจารย์นุสรัน เฮาะมะ

 

 

 

5

ค่ายภาษาอังกฤษสู่น้องสถานสงเคราะห์เด็กชายจังหวัดยะลา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย แพงทิพย์

 

 

 

6

การนำความรู้จากการวิจัยไปพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของชุมชนในจังหวัดยะลา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ สินธนา

 

 

 

7

พัฒนาครูต้นแบบด้านการสอนอิสลามศึกษา (ครูเครือข่าย) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์ ยามาเร็ง

 

 

 


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ข้อเสนอโครงการ

รายงานผล

เอกสารแนบ

8

อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสารสกัดจากสมุนไพรในท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในการทำผลิตภัณฑ์ชุมชน 

อาจารย์เวคิน วุฒิวงศ์

61-บวก-คมส-01/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

9

อบรมการสร้างเกมส่งเสริมการอ่านด้วยโปรแกรม Power Point 

อาจารย์บุปผา ไชยแสง

61-บวก-คมส-02/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

10

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “กลวิธีการจัดกิจกรรมประกอบสื่อการเรียนรู้วิชาภาษามลายูให้แก่ครูตาดีกา”

อาจารย์ไซนีย์ ตำภู

61-บวก-คมส-03/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

11

นำองค์ความรู้เรื่อง “แนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่วรรณคดีพื้นบ้าน” สู่ชุมชน 

อาจารย์สุรัสวดี นราพงศ์เกษม

61-บวก-คมส-04/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

12

ยกระดับการสอนภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรครู(ท่าสาปโมเดล)สู่การศึกษา Thailand 4.0 

อาจารย์คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด

61-บวก-คมส-05/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

13

เพิ่มศักยภาพภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์สำหรับครูภาษาอังกฤษที่ไม่ได้จบวุฒิครู 

อาจารย์มูฮำหมัดสุกรี หะยีสะนิ

61-บวก-คมส-06/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

14

อบรมยุวนักข่าวสันติภาพ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์

61-บวก-คมส-07/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

15

บริการวิชาการทางกฎหมายสู่ชุมชน 

อาจารย์คเณศ รัตนวิไล

61-บวก-คมส-08/คก. 

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

16

ค่ายภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีนเพื่อเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

อาจารย์วรทา รุ่งบานจิต

61-บวก-คมส-09/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

17

ค่ายศิลปะวิชาการสร้างสรรค์ 

อาจารย์พอหทัย ซุ่นสั้น

61-บวก-คมส-10/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

18

พัฒนาความรู้ทางภาษาไทยให้กับกลุ่มครูอาสาในศูนย์โรงเรียนสอนภาษาไทย พุทธศาสนา และวัฒนธรรม รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย รุ่นที่ 2 

อาจารย์ขวัญตา ทวีสุข

61-บวก-คมส-11/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

19

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้นำเยาวชน 

อาจารย์ศรีประไพ อุดมละมุล

61-บวก-คมส-12/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

20

สำนึกรักษ์นครยะลา 

อาจารย์วิไลวรรณ วิไลรัตน์

61-บวก-คมส-13/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

21

อบรมทักษะภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร

อาจารย์รอมยี มอหิ

61-บวก-คมส-14/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

22

พัฒนาทักษะการสอนศิลปะแก่ครู นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์

61-บวก-คมส-15/คก. 

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

23

ค่ายเยาวชนพัฒนาทักษะการเขียนทางภาษาไทย 

อาจารย์ปองทิพย์ หนูหอม

61-บวก-คมส-16/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

 

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ลำดับ

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ข้อเสนอโครงการ

รายงานผล

เอกสารแนบ

24

การเพาะเลี้ยง การย้ายรัง และนวัตกรรมรังเลี้ยงเพื่อเลี้ยงผึ้งชันโรงในเชิงการค้า 

 

 

 

 

25

อบรมพัฒนาทักษะทางเคมีสำหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนใต้ 

 

 

 

 

26

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 

 

 

 

 

27

อบรมเชิงปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องสำหรับนักเรียน 

 

 

 

 

28

การผลิตปุ๋ยหมักจากขยะเศษอาหารในโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลท่าสาป 

 

 

 

 

29

การเลี้ยงนกกระทาอย่างครบวงจรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือน 

 

 

 

 

30

ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ส้มแขกของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าสาป 

 

 

 

 

31

นักสืบแมลงท้องถิ่น 

 

 

 

 

32

บริการวิชาการ เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม (สาขาวิชาสุขศึกษา) 

 

 

 

 

33

ค่ายปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับห้องเรียนพิเศษในโรงเรียนเป้าหมายพื้นที่จังหวัดยะลา 

 

 

 

 

34

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาเวปไซต์ด้วยเฟรมเวิรก์ร่วมสมัย 

 

 

 

 

 

 

คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับ

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ข้อเสนอโครงการ

รายงานผล

เอกสารแนบ

35

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและสนับสนุนการใช้ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

36

เสริมสร้างขีดความสามารถทางธุรกิจกลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

 

 

 

37

การพัฒนาต้นแบบธุรกิจชุมชนตำบลท่าสาป: กลุ่มกะลามะพร้าว 

 

 

 

 

38

การพัฒนาต้นแบบธุรกิจชุมชนตำบลท่าสาป: กลุ่มอาชีพนมแพะ/ผลิตภัณฑ์จากนมแพะ 

 

 

 

 

39

การค้นหาความถนัดและพัฒนาตนสู่ความสำเร็จ 

 

 

 

 

40

รู้เท่าทันสื่อสู่ชุมชน 

 

 

 

 

41

อบรมแผนธุรกิจ ต้นทุนและผลตอบแทน

 

 

 

 

42

เพิ่มศักยภาพการบัญชีต้นทุนและการบริหารจัดการกลุ่มตลาดนัดชุมชนวัฒนธรรมตำบลยุโป

 

 

 

 

43

ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการต้อนรับนักท่องเที่ยวในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี (มัคคุเทศก์น้อย) รุ่น2 

 

 

 

 

44

การพัฒนาต้นแบบธุรกิจชุมชนตำบลท่าสาป : กลุ่มเสื้อผ้าสตรีมุสลิม 

 

 

 

 

45

นักนิเทศศาสตร์รุ่นเยาว์ 

 

 

 

 

46

อบรมปฏิบัติการ เยาวชนสร้างอาชีพสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21 

 

 

 

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ลำดับ

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ข้อเสนอโครงการ

รายงานผล

เอกสารแนบ

47

พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

48

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

49

ต้นแบบการใช้พลังงานทดแทนจากแก๊สชีวภาพ 

 

 

 

 

50

อบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำหรับครู 

 

 

 

 

51

โครงการควบคุมคุณภาพน้ำดื่มในโรงเรียนโดยวิธีการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ 

 

 

 

 

52

เปิดบ้านแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์โรงเรียนบ้านสาคอ (ท่าสาปโมเดล) 

 

 

 

 

53

การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าทรัพยากรชีวภาพเด่นในตำบลลำพะยา 

 

 

 

 

54

ค่ายรักบ้านเกิด พิทักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด “ความหลากหลายทางชีวภาพสร้างสรรค์ให้โลกสวย” 

 

 

 

 

55

ถ่ายทอดความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เสริมสร้างการเรียนสำหรับเยาวชนในชายแดนใต้ 

 

 

 

 

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ข้อเสนอโครงการ

รายงานผล

เอกสารแนบ

56

พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาลนครยะลา ด้วย Google app for Education 

 

 

 

 

57

พัฒนาครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการผลิตสื่อการสอนแบบ e-Learning และ eDLTV 

 

 

 

 

58

พัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้