โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

20 พฤศจิกายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูลบริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะครุศาสตร์

ลำดับ

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ข้อเสนอโครงการ

รายงานผล

เอกสารแนบ

1

พัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา

อาจารย์ปราณี หลำเบ็ญสะ

61-บวก-คคส-01/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

2

ยกระดับมาตรฐานด้านการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้ 

อาจารย์อุชุพร บถพิบูลย์

61-บวก-คคส-02/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

3

ค่ายพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

อาจารย์ชูจิตต์ เหล่าเจริญสุข

61-บวก-คคส-03/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

4

การพัฒนาทักษะกีฬาปันจักสีลัต  เพื่อส่งเสริมการเป็นนักกีฬาระดับยุวชน-เยาวชน สำหรับนักเรียน (ที่มีความต้องการพิเศษ) และนักเรียนปกติ ในจังหวัดยะลา

อาจารย์นุสรัน เฮาะมะ

61-บวก-คคส-04/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

5

ค่ายภาษาอังกฤษสู่น้องสถานสงเคราะห์เด็กชายจังหวัดยะลา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย แพงทิพย์

61-บวก-คคส-05/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

6

การนำความรู้จากการวิจัยไปพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของชุมชนในจังหวัดยะลา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ สินธนา

61-บวก-คคส-06/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

7

พัฒนาครูต้นแบบด้านการสอนอิสลามศึกษา (ครูเครือข่าย) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์ ยามาเร็ง

61-บวก-คคส-07/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ข้อเสนอโครงการ

รายงานผล

เอกสารแนบ

8

อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสารสกัดจากสมุนไพรในท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในการทำผลิตภัณฑ์ชุมชน 

อาจารย์เวคิน วุฒิวงศ์

61-บวก-คมส-01/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

9

อบรมการสร้างเกมส่งเสริมการอ่านด้วยโปรแกรม Power Point 

อาจารย์บุปผา ไชยแสง

61-บวก-คมส-02/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

10

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “กลวิธีการจัดกิจกรรมประกอบสื่อการเรียนรู้วิชาภาษามลายูให้แก่ครูตาดีกา”

อาจารย์ไซนีย์ ตำภู

61-บวก-คมส-03/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

11

นำองค์ความรู้เรื่อง “แนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่วรรณคดีพื้นบ้าน” สู่ชุมชน 

อาจารย์สุรัสวดี นราพงศ์เกษม

61-บวก-คมส-04/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

12

ยกระดับการสอนภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรครู(ท่าสาปโมเดล)สู่การศึกษา Thailand 4.0 

อาจารย์คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด

61-บวก-คมส-05/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

13

เพิ่มศักยภาพภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์สำหรับครูภาษาอังกฤษที่ไม่ได้จบวุฒิครู 

อาจารย์มูฮำหมัดสุกรี หะยีสะนิ

61-บวก-คมส-06/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

14

อบรมยุวนักข่าวสันติภาพ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์

61-บวก-คมส-07/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

15

บริการวิชาการทางกฎหมายสู่ชุมชน 

อาจารย์คเณศ รัตนวิไล

61-บวก-คมส-08/คก. 

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

16

ค่ายภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีนเพื่อเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

อาจารย์วรทา รุ่งบานจิต

61-บวก-คมส-09/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

17

ค่ายศิลปะวิชาการสร้างสรรค์ 

อาจารย์พอหทัย ซุ่นสั้น

61-บวก-คมส-10/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

18

พัฒนาความรู้ทางภาษาไทยให้กับกลุ่มครูอาสาในศูนย์โรงเรียนสอนภาษาไทย พุทธศาสนา และวัฒนธรรม รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย รุ่นที่ 2 

อาจารย์ขวัญตา ทวีสุข

61-บวก-คมส-11/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

19

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้นำเยาวชน 

อาจารย์ศรีประไพ อุดมละมุล

61-บวก-คมส-12/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

20

สำนึกรักษ์นครยะลา 

อาจารย์วิไลวรรณ วิไลรัตน์

61-บวก-คมส-13/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

21

อบรมทักษะภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร

อาจารย์รอมยี มอหิ

61-บวก-คมส-14/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

22

พัฒนาทักษะการสอนศิลปะแก่ครู นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์

61-บวก-คมส-15/คก. 

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

23

ค่ายเยาวชนพัฒนาทักษะการเขียนทางภาษาไทย 

อาจารย์ปองทิพย์ หนูหอม

61-บวก-คมส-16/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

 

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ลำดับ

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ข้อเสนอโครงการ

รายงานผล

เอกสารแนบ

24

การเพาะเลี้ยง การย้ายรัง และนวัตกรรมรังเลี้ยงเพื่อเลี้ยงผึ้งชันโรงในเชิงการค้า 

อาจารย์ ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง

61-บวก-ควท-01/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

25

อบรมพัฒนาทักษะทางเคมีสำหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนใต้ 

อาจารย์ ดร.อรวรรณ ทิพย์มณี

61-บวก-ควท-02/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

26

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวีวรรณ ธัญญะศิริกุล

61-บวก-ควท-03/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

27

อบรมเชิงปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องสำหรับนักเรียน 

อาจารย์ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ

61-บวก-ควท-04/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

28

การผลิตปุ๋ยหมักจากขยะเศษอาหารในโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลท่าสาป 

อาจารย์ ดร.ซันวานี จิใจ

61-บวก-ควท-05/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

29

การเลี้ยงนกกระทาอย่างครบวงจรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือน 

อาจารย์จารุณี หนูละออง

61-บวก-ควท-06/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

30

ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ส้มแขกของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าสาป 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา มุนินทร์นพมาศ

61-บวก-ควท-07/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

31

นักสืบแมลงท้องถิ่น 

อาจารย์ ดร.ศศิธร พังสุบรรณ

61-บวก-ควท-08/คก.

 รายงานผล-61-บวก-ควท-08(คลิก) 

 

32

บริการวิชาการ เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม (สาขาวิชาสุขศึกษา) 

อาจารย์นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ

61-บวก-ควท-09/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

33

ค่ายปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับห้องเรียนพิเศษในโรงเรียนเป้าหมายพื้นที่จังหวัดยะลา 

อาจารย์สมกรณ์ ชัยวรากรณ์

61-บวก-ควท-10/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

34

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาเวปไซต์ด้วยเฟรมเวิรก์ร่วมสมัย 

อาจารย์ ดร.อรรถพล อดุลยศาสน์

61-บวก-ควท-11/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

 

คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับ

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ข้อเสนอโครงการ

รายงานผล

เอกสารแนบ

35

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและสนับสนุนการใช้ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อาจารย์กัลยรัตน์ พินิจจันทร์

61-บวก-ควก-01/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

36

เสริมสร้างขีดความสามารถทางธุรกิจกลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีพงษ์

61-บวก-ควก-02/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

37

การพัฒนาต้นแบบธุรกิจชุมชนตำบลท่าสาป: กลุ่มกะลามะพร้าว 

อาจารย์สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ

61-บวก-ควก-03/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

38

การพัฒนาต้นแบบธุรกิจชุมชนตำบลท่าสาป: กลุ่มอาชีพนมแพะ/ผลิตภัณฑ์จากนมแพะ 

อาจารย์ธีรยุทธ มูเล็ง

61-บวก-ควก-04/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

39

การค้นหาความถนัดและพัฒนาตนสู่ความสำเร็จ 

รองศาสตราจารย์อัปสร อีซอ

61-บวก-ควก-05/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

40

รู้เท่าทันสื่อสู่ชุมชน 

อาจารย์ชฎาภรณ์ สวนแสน

61-บวก-ควก-06/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

41

อบรมแผนธุรกิจ ต้นทุนและผลตอบแทน

อาจารย์อรวรรณ กมล

61-บวก-ควก-07/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

42

เพิ่มศักยภาพการบัญชีต้นทุนและการบริหารจัดการกลุ่มตลาดนัดชุมชนวัฒนธรรมตำบลยุโป

อาจารย์มานพ ทองไทย

61-บวก-ควก-08/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

43

ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการต้อนรับนักท่องเที่ยวในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี (มัคคุเทศก์น้อย) รุ่น2 

อาจารย์ศุภาวิณี กิติวินิต

61-บวก-ควก-09/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

44

การพัฒนาต้นแบบธุรกิจชุมชนตำบลท่าสาป : กลุ่มเสื้อผ้าสตรีมุสลิม 

 อาจารย์อับดุลเราะห์มาน สาและ

61-บวก-ควก-10/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

45

นักนิเทศศาสตร์รุ่นเยาว์ 

 อาจารย์ฎาวีณี ต่วนมูดอ

61-บวก-ควก-11/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

46

อบรมปฏิบัติการ เยาวชนสร้างอาชีพสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิชาวดี ตานีเห็ง

61-บวก-ควก-12/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ลำดับ

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ข้อเสนอโครงการ

รายงานผล

เอกสารแนบ

47

พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

 อาจารย์เวคิน วุฒิวงศ์

61-บวก-สวพ-01/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

48

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

 อาจารย์อุบล ตันสม

61-บวก-สวพ-02/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

49

ต้นแบบการใช้พลังงานทดแทนจากแก๊สชีวภาพ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ เภาทอง

61-บวก-สวพ-03/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

50

อบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำหรับครู 

อาจารย์ปิยศิริ สุนทรนนท์

61-บวก-สวพ-04/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

51

โครงการควบคุมคุณภาพน้ำดื่มในโรงเรียนโดยวิธีการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ 

อาจารย์สุธีรา ศรีสุข

61-บวก-สวพ-05/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

52

เปิดบ้านแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์โรงเรียนบ้านสาคอ (ท่าสาปโมเดล) 

 นางสาวนัสรี มะแน

61-บวก-สวพ-06/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

53

การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าทรัพยากรชีวภาพเด่นในตำบลลำพะยา 

นางสาวพาตีเมาะ อาแยกาจิ

61-บวก-สวพ-07/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

54

ค่ายรักบ้านเกิด พิทักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด “ความหลากหลายทางชีวภาพสร้างสรรค์ให้โลกสวย” 

นายมูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี

61-บวก-สวพ-08/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

55

ถ่ายทอดความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เสริมสร้างการเรียนสำหรับเยาวชนในชายแดนใต้ 

นายซูไบดี โตะโมะ

61-บวก-สวพ-09/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ข้อเสนอโครงการ

รายงานผล

เอกสารแนบ

56

พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาลนครยะลา ด้วย Google app for Education 

นางสาวฟาติน สะนิ

61-บวก-สวท-01/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

57

พัฒนาครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการผลิตสื่อการสอนแบบ e-Learning และ eDLTV 

อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ

61-บวก-สวท-02/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง

 

58

พัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

นางสาวซูฮัยลาร์ อาม๊ะ

61-บวก-สวท-03/คก.

ยังไม่ถึงกำหนดส่ง