งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ลงพื้นที่สำรวจความต้องการรับบริการวิชาการ

วานนี้ ( 14 พฤศจิกายน 2560) งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่สำรวจความต้องการรับบริการวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดโครงการบริการวิชาการให้ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านควนโนรี โรงเรียนบ้านป่าไร่ ตำบลควนโนรี และโรงเรียนวัดป่าสวย ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

แกลเลอรี่