แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ฉบับใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

6 ตุลาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้มีการปรับปรุงแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการของมหาวิทยาลัย
ซึ่งได้แจ้งหลังจากการเปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการบริการวิชาการสอดคล้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ
สถาบันวิจัยฯ จึงขอแจ้งให้คณาจารย์และบุคลากรที่เสนอของบประมาณโครงการบริการวิชาการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปรับมาใช้แบบฟอร์มใหม่ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยฯ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ดังนี้

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download button gif

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* หมายเหตุ เอกสารที่ต้องแนบในระบบ  
   ให้ส่งข้อเสนอโครงการทั้งไฟล์ word และ pdf 

   โดยตั้งชื่อเป็น "ปีงบประมาณ-ชื่อย่อคณะ-ชื่อโครงการ(ย่อ)-ชื่อผู้เสนอโครงการ"

ตัวอย่างการตั้งชื่อไฟล์ 

คณะครุศาสตร์    "62-คคศ-พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยฯ-นูรอัยนี"

คณะมนุษยศาสตร์ฯ   "62-คมส-อบรมปฏิบัติการภาษาอังกฤษฯ-ศศิธร"

คณะวิทยาศาสตร์ฯ  "62-ควท-พัฒนาเยาวชนอนุรักษ์ฯ-ศศิธร"

คณะวิทยาการจัดการ   "62-ควก-พัฒนากลุ่มเบเกอรี่ฯ-รอมซี"

สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ   "62-สวพ-พัฒนาเครือข่ายฯ-ริซมา"

สำนักวิทยบริการฯ   "62-สวท-อบรมการสร้างสื่ิอฯ-ฟาติน"