เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

6 กันยายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีพันธกิจหลักด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการบริการวิชาการสอดคล้องตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา

และนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะล ตลอดจนตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง   

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ จึงขอเปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โดยบุคลากรสามารถเสนอโครงการได้ทางระบบสารสนเทศการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หรือตามที่อยู่เว็บไซต์ http://eservice.yru.ac.th/researchClick here graphics 

ภายในวันที่ 22 กันยายน  2560* หมายเหตุ เอกสารที่ต้องแนบในระบบ  
   ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ใช้แบบฟอร์มเดียวกันกับข้อเสนอโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดาวน์โหลด
   ให้แนบทั้งไฟล์ word และ pdf โดยตั้งชื่อเป็น "ปีงบประมาณ-ชื่อย่อคณะ-ชื่อโครงการ(ย่อ)-ชื่อผู้เสนอโครงการ"

ตัวอย่างการตั้งชื่อไฟล์ 

คณะครุศาสตร์    62-คคศ-พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยฯ-นูรอัยนี

คณะมนุษยศาสตร์ฯ   62-คมส-อบรมปฏิบัติการภาษาอังกฤษฯ-ศศิธร

คณะวิทยาศาสตร์ฯ  62-ควท-พัฒนาเยาวชนอนุรักษ์ฯ-ศศิธร

คณะวิทยาการจัดการ   62-ควก-พัฒนากลุ่มเบเกอรี่ฯ-รอมซี

สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ   62-สวพ-พัฒนาเครือข่ายฯ-ริซมา

สำนักวิทยบริการฯ   62-สวท-อบรมการสร้างสื่ิอฯ-ฟาติน