ขอเชิญเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ "ระบบการวิจัยและบริการวิชาการ (เฉพาะด้านงานบริการวิชาการ)"

11 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ได้มีมติให้มีการเสนอโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เข้าสู่ระบบสารสนเทศการวิจัยและบริการวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารจัดการงานบริการวิชาการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อให้หัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบหลักโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561นำข้อเสนอโครงการที่เสนอผ่านคณะ/หน่วยงานนำโครงการเข้าสู่ระบบสารสนเทศการวิจัยและบริการวิชาการ
2) เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่สนใจของบประมาณโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ศึกษาเรียนรู้วิธีการใช้งานระบบสารสนเทศการวิจัยและบริการวิชาการและเตรียมความพร้อมสำหรับการเสนอของบประมาณในปีงบประมาณถัดไป

ในการนี้ สถาบันวิจัยฯ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมระบบสารสนเทศการวิจัยและบริการวิชาการ (เฉพาะด้านงานบริการวิชาการ)
ในวันพุธ ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 605 ชั้น 6 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

1)  หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (หากไม่สามารถเข้าร่วมได้ให้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการอบรม)

2) บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่สนใจเสนอของบประมาณโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ทั้งนี้ สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่  ใบสมัครการเข้าร่วมอบรมClick here graphics ตั้งแต่ วันที่ 12 - 16 สิงหาคม 2560