การติดตามและประเมินผลการนำงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์

28 กรกฎาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาร่างแบบติดตามและประเมินผลการนำงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ (บวก. 6) ในการนี้ สถาบันวิจัยฯ ได้นำไปปรับแก้ตามมติที่ประชุมดังกล่าว จึงขอส่งแบบฟอร์ม แบบติดตามและประเมินผลการนำงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ (บวก. 6) พร้อมทั้งรายละเอียดการติดตาม ดังนี้

                   1) ให้ผู้รับผิดชอบทุกโครงการมีการติดตามและประเมินผลการนำงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ โดยใช้แบบฟอร์ม “แบบติดตามและประเมินผลการนำงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ (บวก. 6)” 

                   2) การเก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมโครงการ ให้พิจารณาตามตามจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ ดังนี้

                         1) กรณีมีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 20 คน

                         ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการเก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด (ร้อยละ 100)

                         2) กรณีมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 20 คน

                         ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการเก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 50 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด

                   3) กำหนดส่งแบบติดตามและประเมินผลการนำงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ (บวก. 6) ทุกโครงการภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 โดยรวบรวมส่งผ่านคณะหรือหน่วยงานที่สังกัด

 

ผู้รับผิดชอบโครงการท่านใดที่ต้องการให้ถ่ายเอกสารแบบติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ (บวก. 6)  สามารถแจ้งชื่อโครงการ พร้อมระบุจำนวนที่ต้องการ ผ่านงานวิจัยและบริการวิชาการระดับคณะที่สังกัด