รายงานความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการ ไตรมาสที่ 3

19 กรกฎาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในไตรมาสที่ 3  สามารถสรุปผล ดังนี้

1) การดำเนินโครงการ

1-Activity.jpg

มหาวิทยาลัยมีการดำเนินโครงการบริการวิชาการภาพรวม จำนวน 40 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.11 หน่วยงานที่มีการดำเนินโครงการครบแล้วทุกโครงการ  คือ  คณะวิทยาการจัดการและสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้  

 

2) ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

2-Budget.jpg

มหาวิทยาลัยมีการใช้จ่ายงบประมาณโครงการบริการวิชาการภาพรวม จำนวน 3,094,410บาท คิดเป็นร้อยละ 77.36   

 

3) การส่งรายงานผลการดำเนินงาน

3-Report.jpg

มีการส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการฉบับสมบูรณ์ 1 โครงการ  (ผศ.ดร.ชมพูนุท  ศรีพงษ์) และมีการส่งฉบับร่างแล้ว 2 โครงการ (ผศ.ดร.ชมพูนุท  ศรีพงษ์ และผศ.ดร.ศุภลักษณ์ สินธนา)