เปิดรับข้อเสนอโครงการ Innovation Hubs กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) รอบ 2

12 กรกฎาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย 4.0
กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)  ได้ประกาศข้อเสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์และได้รับสนับสนุน
ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. Creative Innovation Hubs 2. Premium OTOP และ High Value Service และ 3. Start Up

เพื่อให้มีการสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย 4.0 กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) กระจายกว้างมากขึ้น
คณะกรรมการฯ กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)
จึงขอเปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้โครงการ Innovation Hubs ครั้งที่ 2/2560 ตั้งแต่วันที่ 5-19 กรกฎาคม 2560

 

โดยผู้สนใจสามารถจัดส่งข้อเสนอโครงการด้วยตนเอง ตามแบบฟอร์มที่แนบ  

มายังสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภายในวันที่ 19 ก.ค. 2560     ทาง E-mail: pinya.y@psu.ac.th


1-ประกาศรับและเกณฑ์ข้อเสนอโครงการ Click here graphics
2-แบบฟอร์มยื่นข้อเสนอโครงการ รุ่นที่ 2 Click here graphics
3-เอกสารแนะนำ Hub กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)Click here graphics
4-ตัวอย่างรายชื่อโครงการที่ผ่านการพิจารณาในรอบ 1Click here graphics