งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

สานเสวนา ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส (23 มี.ค. 57)

แกลเลอรี่