ภารกิจหน่วยงาน

4 พฤษภาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

1) งานบริหารจัดการงานบริการวิชาการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 - จัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการจาก 7 ส่วนราชการ

- จัดทำยุทธศาสตร์ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ตลอดแผนการดำเนินงานด้านบริการวิชาการเพื่อการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

- ส่งเสริมสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม/ชุมชนโดยการจัดสรรงบประมาณแก่บุคลกรของมหาวิทยาลัย

- ส่งเสริมสนับสนุน ตลอดจนบริหารจัดการโครงการเชิงพื้นที่ “ท่าสาปโมเดล”

 2) งานบริการวิชาการแก่ชุมชน สำนักงานผู้อำนวยการ

- ดำเนินโครงการบริการวิชาการ ดังนี้

1) โครงการการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

2) โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากนมแพะเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

3) โครงการการประเมินความคุ้มค่าและผลกระทบของโครงการบริการิชาการในตำบลท่าสาป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา