ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

7 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ปรัชญา

       มุ่งมั่นบริการวิชาการ 

วิสัยทัศน์

      งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรที่ได้มาตรฐานระดับชาติในระดับดีมากที่มีการบริการวิชาการให้เป็นรากฐานการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และก้าวสู่สากล

พันธกิจ

     กำหนดยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสนับสนุน และให้คำปรึกษาด้านการบริการวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย และแก่สังคม