ประวัติความเป็นมา

7 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

             "สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้"  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตั้งอยู่ที่อาคาร 4 ชั้น 2 เป็นส่วนราชการหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่พัฒนามาจากศูนย์วิจัยและบริการการศึกษาและสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานเล็กๆ ตามภารกิจหน้าที่ของวิทยาลัยครูยะลา ก่อนมีพระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏยะลา พ.ศ. 2538 สำนักวิจัยและบริการวิชาการมีฐานะเป็นศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา ต่อมาเมื่อรัฐบาลได้เสนอร่างพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ประกาศใช้จึงเปลี่ยนชื่อ เป็นสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ต่อมามีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2547  มาตรา 10 ให้มหาวิทยาลัยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 7 ส่วนราชการ หนึ่งในส่วนราชการดังกล่าว ก็จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เพื่อทำหน้าที่ ส่งเสริมการวิจัย อาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษา บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

          โดยมีคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ดังนี้

ปี พ.ศ. 2548 - 2552 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร  ดำรงรักษ์

ปี พ.ศ. 2552 - 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์  สินธนา

ปี พ.ศ. 2556 – 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์  จันทรัตนา

ปี พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวัลย์  แก้วตาทิพย์

          ทั้งนี้มีหน่วยงานในสังกัดระดับกอง 3 หน่วย คือ สำนักงานผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม โดยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นงานส่วนหนึ่งในสำนักงานผู้อำนวยการ

          "สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้" ตั้งอยู่ที่อาคาร 4 ชั้น 2 เป็นหน่วยงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้   ตั้งขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 11 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2547 ด้วยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้ง ที่ 5/ 2549 วันที่ 20 ตุลาคม 2549  หน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่นชายแดนภาคใต้ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ

          "งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์"  มีหน้าที่ในการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยและดำเนินโครงการบริการวิชาการ โครงการพิเศษ งานวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และงานสำรวจข้อมูลตามสถานการณ์ (Poll)