บุคลากร

ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์
(ผู้อำนวยการ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (31001)

อีเมล์ : [email protected]


ดร.จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์
(รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (31000)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวริซมา สาเม๊าะ
(นักวิชาการศึกษา )

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (31000)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวรอสีตา สอนดี
(นักวิชาการศึกษา )

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (31000)

อีเมล์ : [email protected]
ผิดพลาด (#32)

เกิดข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์

ผิดพลาด (#32)

The above error occurred while the Web server was processing your request.
Please contact us if you think this is a server error. Thank you.

Go to Home Page