บุคลากร

ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์
(ผู้อำนวยการ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (31001)

อีเมล์ : wilaiwun.i@yru.ac.th


อ.เวคิน วุฒิวงศ์
(รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (31000)

อีเมล์ : vakin1128@gmail.com


นางสาวริซมา สาเม๊าะ
(หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (31000)

อีเมล์ : risma.s@yru.ac.th


นางสาวนูรุลฮูดา สิเดะ
(นักวิชาการศึกษา )

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (31000)

อีเมล์ : nurulhuda.si@yru.ac.th


นางสาวอานีตา ดีเย๊าะ
(เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (31000)

อีเมล์ : aneeta.d@yru.ac.th


นายบูรฮัน วาหะ
(เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (31000)

อีเมล์ : xx@yru.ac.th


นางสาวรอสีตา สอนดี
(นักวิชาการศึกษา )

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (31000)

อีเมล์ : Rosita.s@yru.ac.th