งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

บุคลากร

ชื่อ :
ผศ.ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
rung7see@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :
073299699 ต่อ 31001
ชื่อ :
อ.เวคิน วุฒิวงศ์
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
vakin1128@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :
073299699 ต่อ 31000
ชื่อ :
อ.อารยา ชินวรโกมล
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
xxx@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ
ชื่อ :
อ.ชุติมา คำแก้ว
ตำแหน่ง :
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
xxxx@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ
ชื่อ :
นางสาวฟิตรีนา ดาราแม
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา (วารสาร)
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
beeda_dari@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :
073299699 ต่อ 31000
ชื่อ :
นางสาวซอฟียะห์ สูแป
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา (วารสาร)
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
ya_sofiyah@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :
073299699 ต่อ 31000
ชื่อ :
นางสาวริซมา สาเม๊าะ
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา (บริการวิชาการ)
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
risma.s@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073299699 ต่อ 31000
ชื่อ :
นางสาวซุรีนา มาแจ
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา (โพล)
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
surena.m@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073299699 ต่อ 31000