งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

บุคลากร

ชื่อ :
ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
wilaiwun.i@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073299699 ต่อ 31001
ชื่อ :
อ.เวคิน วุฒิวงศ์
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
vakin1128@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :
073299699 ต่อ 31000
ชื่อ :
นางสาวริซมา สาเม๊าะ
ตำแหน่ง :
หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
risma.s@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073299699 ต่อ 31000
ชื่อ :
นางสาวเราะอูฟ มูซอ
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
roauf.m@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073299699 ต่อ 31000