งานบริหารทั่วไป
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

คำสั่ง

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา