ประกาศ เรื่องการจัดโครงสร้างการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

20 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่องการจัดโครงสร้างการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 เพื่อกำหนดให้มีหน่วยงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เพื่อประสานงานเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์รวมถึงรับผิดชอบงานบริหารจัดการของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด