สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับข้อเสนอเพื่อขอรับทุนสนับสนุน โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562 (RKM 2019 : Research Knowledge Management 2019)

1 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

     สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญ อาจารย์/นักวิจัย/นักวิชาการและผู้สนใจที่เป็นบุคลากรในสังกัดหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/เอกชน สมาคม มูลนิธิ และองค์กรไม่แสวง หากำไร ที่มีคุณสมบัติครบตามประกาศฯ ส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562 (RKM2019 : Research Knowledge Management 2019) ใน 4 มิติ ได้แก่

     มิติที่ 1 การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ (Publicpolicy) มีกรอบการพิจารณา 3 ประเด็น

         1.1 ด้านพลังงาน

         1.2 ด้านสิ่งแวดล้อม

         1.3 ด้านการเกษตร

         สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณจีระศักดิ์ วช. โทร. 0-2561-2445 ต่อ 518 

     มิติที่ 2 การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชนสังคม จะให้การสนับสนุนแก่กิจกรรมที่สอดคล้องกับ 2 ประเด็น

         2.1 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว

         2.2 ด้านการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร

         สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณนิรินธร วช. โทร. 0-2561-2445 ต่อ 516 

     มิติที่ 3 การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชนสังคม ตามแนวพระราชดำริ จะให้การสนับสนุนงบประมาณแก่กิจกรรมที่สอดคล้องกับ 2 ประเด็น

         3.1 การบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม

         3.2 การพัฒนาเกษตรกรรม

         สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิมพรรณ วช. โทร. 0-2561-2445 ต่อ 519

     มิติที่ 4 การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคง จะให้การสนับสนุนแก่กิจกรรมที่สอดคล้องกับ 4 ประเด็นด้านความมั่นคง

         4.1 การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพระบบป้องกันประเทศที่ทันสมัย การรักษาความมั่นคงภายในรวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

         4.2 การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การผลิตพัฒนา และพึ่งพาตนเองในด้านวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทโธปกรณ์ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติและนวัตกรรมด้านความมั่นคง

         4.3 การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมการใช้กระบวนการยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม         

         4.4 การจัดการความรู้การวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนภารกิจความมั่นคงของประเทศ

         สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณภาราดร วช. โทร. 0-2561-2445 ต่อ 517

 

โดยสามารถนำส่งข้อเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 สิงหาคม 2561

เอกสารประกอบทั้งหมดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไฟล์แนบ หรือ https://goo.gl/LRiQMb

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
โทรศัพท์: 0 2561 2445 ต่อ 516, 518, 519 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด