ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเข้าร่วมการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม (CSD สัมพันธ์) ระดับชาติ ครั้งที่ 17 และนานาชาติ ครั้งที่ 1

11 พฤศจิกายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

ด้วยคณะสังคมศาสตร์ และสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม มูลนิธิมั่นพัฒนา วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม (CSD สัมพันธ์) ระดับชาติ ครั้งที่ 17 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 "คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 28 - 31 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ในการนี้ คณะสังคมศาสตร์ และสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงขอเชิญชวน คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ที่ www.csd17mcu.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หมายเลขโทรศัพท์ 0-3524-8000 ต่อ 8278 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด