ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ

11 ตุลาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชมรมโภชนวิทยามหิดล สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต และมูลนิธิเซเรบอสเพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทย จัดประชุมวิชาการ BRAND’S Health Conference 2017 ในหัวข้อ “Food Nutriton and Health Promotion toward Aging Society 4.0” ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม สำรองที่นั่งได้ที่ คุณชัยวัฒน์  เลิศรัตนานนท์ โทรศัพท์ 0 2718 3800 – 5 ต่อ 203 หรือ E-mail : Seminar.bkk@gmail.com ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 รับจำนวนจำกัดและไม่รับลงทะเบียนหน้างาน

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด