ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

12 กันยายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

       ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้หมดวาระลง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงมีมติให้ประกาศ สรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สามารถเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสามารถเสนอรายชื่อได้ทั้งบุคคลภายใน และบุคคลภายนอก สามารถเสนอรายชื่อ 1 รายชื่อ ต่อ 1 ด้าน โปรดระบุความรู้ความเชียวชาญเฉพาะ ทั้งนี้สามารถรับแบบฟอร์มและส่งรายชื่อได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 12 - 22 กันยายน 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารที่แนบมานี้

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด