ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔

16 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสุมพันธ์ให้แก่ คณาจารย์ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้ที่สนใจภายในหน่วยงาน

รายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://research.kpru.ac.th/conference๔ และสามารถลงทะเบียนเพื่อส่งบทความในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด