งานบริหารทั่วไป
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

กำหนดงานประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการสังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ 14 ในหัวข้อ "สังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Thailand 4.0" ในวันที่ 18  มกราคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมโพธิ์วดลรีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่  15 ตุลาคม พ.ศ. 2560  สามารถดูรายละเอียดที่ http://social.crru.ac.th

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด