ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Naresuan University Journal : Sciences and Technology (NUJST) ในรูปแบบ E - journal

9 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Naresuan University Journal : Sciences and Technology (NUJST) ในรูปแบบ E - journal  โดยท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดบทความของวารสารได้ที่ www.journal.nu.ac.th และหากท่านมีความประสงค์จะส่งบทความลงตีพิมพ์  ท่านสามารถดุรายยละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-5596-8840 ติดต่อคุณญารัชนี หม่องนันท์ E-mail : naresuanjournal@gmail.com

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด