งานบริหารทั่วไป
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีที่ 5 เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาราชภัฏอุดรธานี ได้จัดทำวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอเชิญชวนบุคลากร นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจร่วมส่งบทความวิจัย เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://rdi.udru.ac.th

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด