ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีที่ 5 เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

11 กรกฎาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

มหาวิทยาราชภัฏอุดรธานี ได้จัดทำวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอเชิญชวนบุคลากร นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจร่วมส่งบทความวิจัย เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://rdi.udru.ac.th

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด