ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ Liberal Arts and Management Sciences National Conference & Exhibition (LAMS NCE 2017)

17 มิถุนายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

     ด้วย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ Liberal Arts and Management Sciences National Conference & Exhibition (LAMS NCE 2017) โดยมีหัวข้อหลักการจัดงาน คือ "การบูรณาการศาสตร์ เพื่อชุมชนที่ยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา" (The Integration of Sciences for Sustainable Community Development According to the King'S Philosophy) ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จึงขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติดังกล่าว ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด