งานบริหารทั่วไป
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. รอบ 2/2560

     ด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสมัครทุน พวอ. ระดับปริญญาโท - ระดับปริญญาเอก ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม - IRF และทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม - SuRF โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด