งานบริหารทั่วไป
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

     ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภายใต้หัวข้อการจัดงาน "พัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์อุดมศึกษาไทย ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0"  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ โดยสามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) ได้ที่เว็บไซต์ http://dept.npru.ac.th/conference9 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด