งานบริหารทั่วไป
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

แผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. 2559