ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560

17 มิถุนายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

     ด้วยกรมสุขภาพจิต ขอเชิญประชุมและส่งผลงานเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560 ภายใต้เรื่อง "ซึมเศร้า...เราคุยกันได้" (Depression : Let's talk) ระหว่างวันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร โดยมีค่าลงทะเบียน จำนวน 3,000 บาท ทั้งนี้ ลงทะเบียนล่วงหน้าและชำระเงินภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท หลังวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ชำระค่าลงทะเบียนหน้างาน ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท  ผู้เข้าร่วมประชุมเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากงบประมาณต้นสังกัด และขอความร่วมมือกรอกรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมตามแบบฟอร์มต่างๆ ดังนี้

     1. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ส่งไปที่สำนักงานเลขานุการกรม

     2. ใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 นำไปชำระเงินที่เคาร์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ แบบฟอร์มต่างๆ สามารถดาวน์โหลด และลงทะเบียนที่เว็บไซต์ http://aimhc.net/ และ www.dmh.go.th/

     3. ใบจองห้องพักส่งไปยังโรงแรม รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

     ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารการจัดประชุมวิชาการฯ เอกสารโครงการ และกำหนดการประชุมฯ ได้ที่เว็บไซต์ http://aimhc.net/ และ www.dmh.go.th/

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด