โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัย ในยุค 4.0 Plus ครั้งที่ 5

7 มิถุนายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

     ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัย ในยุค 4.0 Plus" ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2560 โดยผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สามารถสมัครในแบบตอบรับออนไลน์ได้ที่ http://goo.gl/jXT6jg หรือส่งใบสมัครที่ E-mail : ird_center@hotmail.com หรือ Fax 077 - 913341 มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ 600 บาท

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด