งานบริหารทั่วไป
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4

     ด้วยสำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับเครือข่ายวิจัย จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงขอเชิญชวนบุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติดังกล่าว ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ http://neunic2017.neu.ac.th ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2560

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด