งานบริหารทั่วไป
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ทบม.) ครั้งที่ 4/2560

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 อาจารย์อารยา  ชินวรโกมล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยอาจารย์ชุติมา  คำแก้ว รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ทบม.) ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

แกลเลอรี่