งานบริหารทั่วไป
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 อาจารย์อารยา  ชินวรโกมล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่