โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 Plus"

3 พฤษภาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

     ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 Plus" จำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ในวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2560 และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

     จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ตามรุ่นในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยกรุณาส่งแบบตอบรับไปยังกองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ผ่านทาง E-mail : paramate.j@nida.ac.th หรือโทรสาร 02 374 4252 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด