ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2017

3 พฤษภาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2017 ทั้งภาคการบรรยาย และภาคโปสเตอร์ ใน 5 กลุ่มเรื่อง ดังนี้

          1. การวิจัยด้านการวิจัยการพัฒนาคุณภาพชีิวิตของประชาชนและการพัฒนาอย่างทั่วถึง

          2. การวิจัยด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ

          3. การวิจัยด้านเทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology)

          4. การวิจัยด้านการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในสังคมประชาคมอาเซียน

          5. การวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

     โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากคู่มือการส่งผลงาน (เอกสารแนบ) และสามารถส่งผลงานได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ www.researchexpo.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พฤษภาคม 2560

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด