งานบริหารทั่วไป
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ข้อกำหนดโครงการศูนย์กลางนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ข้อกำหนดโครงการ

โครงการศูนย์กลางนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy Innovation Hubs)

ภายใต้โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด