งานบริหารทั่วไป
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 15 และการจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 7

     ด้วยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กำหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 15 และการจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 7 ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมส่งบทความและเข้าร่วมการประชุมวิชาการในครั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.inded.kmitl.ac.th/drle2017

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด