ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติ "นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ไทยแลนด์ 4.0"

28 เมษายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

     ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยร้อยเอ็ด กำหนดจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติ "นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ไทยแลนด์ 4.0" ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ได้ทางเว็บไซต์ http://conference2017.reru.ac.th e-mail : conference.re.ru@gmail.com

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด