ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560

7 เมษายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

     ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการจัดทำ NRCT Official e-Journal ด้านสังคมศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2560 นี้ วช.ได้สนับสนุนงบประมาณทุนอุดหนุนฯ จำนวน 4 ทุน ทุนละ 200,000 บาท เพื่อจัดทำวารสาร Social Science Asia ปีที่ 4 (ปี 2018) จำนวน 4 ฉบับ (ฉบับละ 200,000 บาท) ได้แก่ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม และฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม 

     เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และให้ผู้สนใจสมัครขอรับทุนฯ ได้มีความเข้าใจในทุนอุดหนุนฯ นี้มากขึ้น วช.เห็นควรจัดการประชุมชี้แจงการให้ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ขึ้น ในวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิิ์ ธนะรัชต์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยผู้สนใจสามารถเข้าประชุมได้ โดยส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมชี้แจงได้ที่ ฝ่ายบริหารจัดการตัวระบุวัตถุดิจิทัล ศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โทรสาร 0-2579-6382 หรือ E-mail : sopawong_joy@hotmail.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2561-2445 ต่อ 706, 707 ภายในวันที่ 10 เมษายน 2560

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด