มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 5

7 เมษายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  มีกำหนดจัดโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560 ณ ห้องศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

     ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงขอให้ท่านพิจารณาส่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัยเข้ารับการฝึกอบรม ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สามารถสมัครได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 3 - 30 เมษายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ : http://www.research.sru.ac.th/training

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด