งานบริหารทั่วไป
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

แผนบริหารความเสี่ยง

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์  จันทรัตนา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ พร้อมบุคลากร ร่วมประชุมหารือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 4

แกลเลอรี่