มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร

21 มีนาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และบุคลากร ร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ http://mct.rmutp.ac.th  หรือติดต่อสอบถามได้ที่ กองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร โทรศัพท์ 0 2665 3777 ต่อ 6815,6817,6833 หรือ e-mail : jmct@rmutp.ac.th

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด