มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ขอเชิญร่วมงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

21 มีนาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มีกำหนดจัดงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมการจัดการ : การขับเคลื่อนประเทศไทยยุค 4.0 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ในวันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ในการนี้ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด