มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

21 มีนาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีกำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ (5724) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอเรียนเชิญนักวิชาการ นักวิจัย รวมทั้งคณาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย โดยสามารถส่งบทความผลงานวิจัย ภายในวัน พฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน 2560 ซึ่งท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ICMSIT.ssru.ac.th หรือสอบถามข้อมูล โทรศัพท์ 0 2160 1509

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด