งานบริหารทั่วไป
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตขยายเวลาในการรับบทความวิจัยในงานนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ในหัวข้อ "การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน" ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ โดยสามารถส่งบทความผลงานวิจัยได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website : http://seminarresearch.pkru.ac.th

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด