มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตขยายเวลาในการรับบทความวิจัยในงานนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ

20 มีนาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ในหัวข้อ "การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน" ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ โดยสามารถส่งบทความผลงานวิจัยได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website : http://seminarresearch.pkru.ac.th

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด