งานบริหารทั่วไป
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยหัวข้อ "พระปกเกล้าศึกษากับพระราชกิจเพื่อการพัฒนาประเทศ"

สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยหัวข้อ "พระปกเกล้าศึกษากับพระราชกิจเพื่อการพัฒนาประเทศ" โดยมีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยด้านใดด้านหนึ่ง คือ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม วิถึชีวิต และด้านกฎหมาย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สอบถามรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางฉัตรบงกช  ศรีวัฒนสาร นักวิชาการ เบอร์ติดต่อ โทรศัพท์ 0-2280-3413-4 ต่อ 111 หรือทางอีเมล์ chatbongkoch@kpi.ac.th

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด