ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชากการเพื่อเผยแพร่

16 มีนาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขึ้น จึงขอเรียนเชิญนักวิจัย คณาจารย์ หรือบุคลากรในหน่วยงานของท่านส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารดังกล่าว เพื่อให้การเผยแพร่บทความเป็นที่ยอมรับ ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและข้อเสนอแนะการเขียนบทความได้ที่ http://journal.msu.ac.th/ และสามารถส่งบทความมาได้ที่ นางจิรารัตน์ ภูสีฤทธิ์ งานวารสาร กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 043-754416

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด