งานบริหารทั่วไป
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

คู่มือการใช้ระบบสืบค้นหนังสือราชการ

ขั้นตอนการใช้งานระบบสืบค้นหนังสือราชการ

1. เข้าสู่เว็บไซต์ http://eservice.yru.ac.th/

2. เลือกเมนู ระบบสืบค้นหนังสือราชการ

3. เลือกค้นหนังสือราชการ

     3.1 ค้นจากประเภทหนังสือราชการ

     3.2 ค้นจากหน่วยงาน

แกลเลอรี่